Dźwirzyno24.info

Ta strona jest archiwalną wersją starej strony dzwirzyno24.info


Uzupełnienie do odwołania przez radnych ze wschodniej części gminy radnego Chabaja.
kolobrzeg

 

„Reasumując, wniosek o rozszerzenie porządku obrad może być poddany pod głosowanie tylko wówczas, gdy zgłoszony przez radnego (także pełniącego funkcję przewodniczącego), okaże się zrozumiały i kompletny. Jeżeli będzie obejmował np. rozpatrzenie i głosowanie (podjęcie) uchwały może być uznany za złożony (a tym samym poddany pod głosowanie) dopiero wtedy, gdy radni otrzymają odpowiedni projekt uchwały w czasie umożliwiającym im zapoznanie się z jej treścią. Niezachowanie przedstawionej procedury powinno skutkować wszczęciem czynności sprawdzających przez organ nadzoru i wydaniem rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność np. podjętej w tym trybie uchwały. „