Dźwirzyno24.info

Ta strona jest archiwalną wersją starej strony dzwirzyno24.info


Noooo…w końcu coś dla paluszkożerców.Ciekawe jak zagłosuje „klub”.A wszyscy wiemy kto notorycznie opuszcza sesje i komisje.Ale dietkę przytula całą.

Uchwała Nr ……………

Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia ……………………. r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/169/13 z dnia 23 lutego 2013 r., dotyczącej wysokościdietdlaradnych..

Napodstawieart.25ust.4i6i8art.37bustawyzdnia8marca1990r.osamorządziegminnym(Dz.U. z2013r.,poz.594zezm.),wzwiązkuz§3pkt3rozporządzeniaRadyMinistrówzdnia26lipca2000r.wsprawiemaksymalnejwysokościdietprzysługującychradnemugminy(Dz.U.z2000r.Nr61,poz.710)RadaGminyKołobrzeguchwala,conastępuje:

§1

  1. Paragraf 3 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

§3.1.Określone w §1 uchwały zryczałtowane diety zmniejsza się o 150,00 zł za każdą nieobecność w obradach sesji lub posiedzeniu komisji.

2. Za nieobecność uważa się spóźnienie na sesje lub komisje powyżej 0,5 godziny oraz opuszczenie obrad sesji lub komisji przed formalnym zakończeniem posiedzenia przez odpowiedniego przewodniczącego.

3. Nieobecność radnego jest potwierdzana poprzez informację z Biura Rady Gminy.

4. Wypłat zryczałtowanych diet następuje na koniec każdego miesiąca.

§2

WykonanieuchwałypowierzasięWójtowiGminy.

§3

Uchwaławchodziwżyciezdniempodjęciazmocąobowiązującąoddnia1 listopada 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kołobrzeg

Julian Nowicki