Dźwirzyno24.info

Ta strona jest archiwalną wersją starej strony dzwirzyno24.info


Euro pozyskane przez obecną władzę na inwestycje ? hmmm

W odpowiedzi na zapytanie dostarczone drogą mailową z dn. 16.05.2016 r. dostarczone drogą mailową o udostępnienia informacji publicznej
dot. pozyskania wielkości pozyskanych środków zewnętrznych przez Gminę Kołobrzeg na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.)
uprzejmie informujemy, że dotychczas zrealizowane projekty w latach 2015 – 2016:

1)Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Dźwirzynie.

Środki całkowite 139710,14 zł
Kwota dofinansowania: 113585,48 zł
Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i rozwój wsi 143 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoj” PROW 2007-2013

Termin realizacji 2015 r.

2) „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”

W ramach Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009- 2014
Utworzenie Pracowni Bioróżnorodności w Zespole Szkół w Drzonowie.

Wartość projektu 168345,91 zł
Kwota dofinansowania 143094,02 zł

Termin realizacji 2015 – 2016 r.

3) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” (kontynuacja projektu z lat 2013 r.)
Doposażenie jednostki organizacyjne w sprzęt komputerowy.

Wartość projektu 156784,74 zł

Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Pozdrawiam,

Elżbieta Stefaniak